Bekeren
   tot het

Jodendom

 
"Als een proseliet komt om bekeerd te worden, dan ontvangt men hem met een open hand om hem onder de vleugels van de Goddelijke aanwezigheid te brengen."

(Leviticus Rabbah 2:9)


 
" Voor God is de bekeerling dierbaarder dan de Israëlieten die op de berg Sinai stonden. Hadden de Israëlieten niet de bliksem, de donder en de aardbevingen ervaren, hadden zij niet het geluid van de Shofar gehoord, dan hadden zij niet de Thora geaccepteerd. Maar de bekeerling die dit allemaal niet hoorde of zag, gaf zich over aan God en accepteerde het juk van de hemel. Kan iemand dierbaarder zijn voor God dan zo een persoon.”

Tanhuma (ed. Buber),
Lekh Lekha 6:32


 
"Geliefd zijn de proselieten door God, want de Bijbel gebruikt dezelfde aanduiding voor hen als voor Israel.”

(Talmoed, Gerim 4:3)


 
"Waar jij gaat zal ik gaan. Waar jij verblijft, zal ik verblijven. Jouw volk zal mijn volk zijn en jouw God zal mijn God zijn. Waar jij sterft zal ik sterven, en daar, zal ik begraven worden.”

Ruth, een Moabitische en de
overgrootmoeder van Koning David,
zij koos om tot Jood bekeerd te worden.
(Ruth 1:16-17)


 
"Je zal van de bekeerling houden."

(Deuteronium 10:19)

 

"Je moet de gevoelens van de bekeerling begrijpen."

(Exodus 23:9)

Welkom
Het Jodendom kiezen
Historische achtergrond
Richtlijnen en verwachtingen
De rol van de Rabbijn
De rol van de partner
Voorwaarden
De 10 beloftes
Vragen ter overpeinzing
Persoonlijke ervaringen
Fotoalbum
Boekenkast
Evenementen
Español: Conversion al Judaismo
Portugues: Conversão ao Judaismo
Deutsch: Judaismus waehlen
Francais: Judaism de Choix
De Rabbijn
Over de Rabbijn
Schenk/doneer
Contact met de Rabbijn
Login pagina voor Studenten

Bekeren tot het Jodendom Home (in Engels)DonateNow
Donate now
Donate Now
Donate NowDonate now


Rabbi Celso Cukierkorn
Copyright © 2001- 2008 Rabbi Celso Cukierkorn
All Rights Reserved

Web Design by Carey Bradley


Last modified: 04/06/2008 13:57:45

 

 

Welkom

"Ivdu et adonai b’simcha" ("Laten wij God met vreugde dienen")
Ik verwelkom je met de eeuwenoude woorden gebruikt in de Tempel te Jeruzalem: “Baruch ha’bah b’shem adonai” (“Wees welkom jij die hier gekomen bent, in de naam van God”)
De beslissing om de Joodse identiteit aan te nemen is complex. Deze keuze heeft invloed op vele aspecten van het leven van een persoon. De invloeden lopen uiteen van het zelfbeeld dat je hebt, de (veranderde) verhoudingen binnen het gezin of met de overige familieleden tot en met de belangrijke invloed op je algemene houding in het leven. 
Het is zeker zo dat de genoegdoening die je krijgt uit de bekering tot het Jodendom groot kan zijn, maar er zijn ook zeker uitdagingen en frustraties die soms onoverkomelijk lijken. Als je bewust bent van zowel de uitdagingen alsook de mogelijkheden dan is de doelstelling van dit document: het uitleggen van het proces hoe een persoon komt tot het kiezen van het Jodendom en uitleggen hoe ik de rol van de Rabbijn zie in dat proces. De rol van je eventuele partner en tenslotte jouw eigen verantwoordelijkheden worden ook betrokken in dit proces.
Ik ben ervan overtuigd dat het onderdompelen van een persoon in de ‘levende wateren’ van het Joodse volk het grootste en mooiste spirituele avontuur is dat er bestaat.

Rabbijn Celso Cukierkorn

home

Het Jodendom kiezen

“Proces” is het sleutelwoord. Een verandering van deze aard gaat niet zó maar plotseling. Het bespreken van je veranderende gevoelens en houding door dit proces is een belangrijk element van het “Joods worden”. Dit vereist van je dat je aspecten van je huidige spirituele, culturele en sociale identiteit zal verkennen. Het Jodendom zal al deze elementen van je mens zijn beïnvloeden. Om volledig in het Jodendom onder te gaan, om authentiek Joods te worden, is geduld, moed, gevoel voor humor, leergierigheid, en een bereidheid om moeilijke vragen te stellen nodig. Echter, zoals eerder gezegd, veel mensen hebben door deze ontdekkingsreis uiteindelijk hun spirituele ‘thuis’ gevonden.

Het proces van Joods worden zal niet stoppen met de formele bekeringsceremonie. Onze persoonlijkheden kunnen niet onder druk van een tijdschema veranderden. De rituelen van de bekeringsceremonie zullen een formele erkenning zijn van je nieuwe Joodse identiteit en je erkenning van je volledige toewijding aan het Jodendom. Maar het werk om zelf je eigen Joodse herinneringen te scheppen, om een Joods persoon te worden, zijn subtielere processen met een langere termijn planning. De meeste van ons, zelfs diegene die geboren zijn als Jood, doen er een leven lang over om dit proces te vervolmaken. Heb daarom geduld met jezelf en je bekeringsproces.

home

Historische Achtergrond

In de geschiedenis zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die via bekering tot het Joodse volk zijn gaan behoren. In Genesis, nadat God Abram heeft opgeroepen om de reis naar het land Kanaan te gaan, lezen we: “ Abram  ging zoals de Heer hem bevolen had. Abram nam met hem mee zijn vrouw Sarai en zijn broers zoon Lot……en ook de personen die zij verkregen hadden in Haran”. Volgens de interpretatie van de Rabbijnen betekent de zin “de personen die zij verkregen hadden” de eerste en alle (latere) personen die tot het Jodendom waren overgegaan (bekeerd zijn of worden). Zij verkrijgen dan hun Hebreeuwse naam en worden vernoemd als zoon (Ben) of dochter (Bat) van Abraham.
Het meest bekende voorbeeld in de Bijbel van een bekering tot Jood is die van Ruth. Zij is, zoals ons verteld wordt in de Bijbel, de grootmoeder van Koning David. De traditie zegt dat de Messias af zal stammen van het huis van Koning David. Dus de Messias zal ook een afstammeling zijn van een tot het Jodendom bekeerde persoon.

In de Talmoedische periode waren veel bekende Rabbijnen en schriftgeleerden bekeerlingen of directe afstammelingen van bekeerlingen. Er zijn interessante voorbeelden van groepsbekeringen zoals het volledige Koninkrijk van de Khazaren in de 8e eeuw van de huidige jaartelling.

home

Richtlijnen en verwachtingen inzake de cursus:

introductie tot het Jodendom

 1. Deze cursus is bedoeld voor mensen die geen direct contact kunnen hebben met een Rabbijn om aan de bekering samen te werken, of voor mensen die geen toegang hebben tot een Joodse Gemeente.
 2. Het onderwijs zal plaatsvinden per e-mail in het Engels. Aan het einde van de cursus zal de kandidaat een schriftelijk examen afleggen opgesteld door de Rabbijn.
 3. De cursus is ontworpen voor zelfstudie. Het is afgestemd op het individuele niveau, interesse en mogelijkheden van de kandidaat. Er is geen tijdsschema dat gevolgd moet worden. Dit, omdat het afhankelijk is van de beschikbare tijd van de kandidaat en de individuele inzet.
 4. Een persoonlijk gesprek met de Rabbijn wordt georganiseerd voor die mensen die de bedoeling hebben om tot Jood bekeerd te worden. Rabbijn Cukierkorn zal de motivatie en de verwachtingen van de kandidaat beoordelen.
 5. De cursus is beschikbaar voor een bijdrage die afgesproken wordt met Rabbijn Cukierkorn. Boeken en overig studiemateriaal zijn voor eigen rekening.
 6. Vrijwillige donaties zijn altijd zeer welkom als teken van waardering van het werk van Rabbijn Cukierkorn.
 7. Waar mogelijk zal de kandidaat een inspanning proberen te leveren, om diensten in synagogen te bezoeken.
 8. Van kandidaten wordt een serieuze toewijding verwacht om gedurende de rest van hun leven het Jodendom, Joodse literatuur en tradities te bestuderen en er kennis van te nemen.
 9. Van kandidaten met kinderen wordt verwacht dat zij deze als Joden opvoeden met de Joodse waarden en normen.

home

 

De rol van de Rabbijn


Als Rabbijn dien ik twee doeleinden in dit bekeringsproces. Aan de ene kant ben ik de vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap. Ik heb de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat personen die tot onze gemeenschap toetreden dit doen met een zekere kwaliteit, de juiste normen en waarden bezitten en een levenshouding hebben die het Joodse volk ten voordeel is.
Aan de andere kant hoop ik dat ik kan functioneren en optreden als leraar, vraagbaak en spiritueel begeleider op de reis om de Joodse identiteit te verkrijgen. Op het eerste gezicht lijken deze rollen elkaar tegen te spreken. Maar in de praktijk blijkt dat beide rollen goed samengaan. In die gevallen waar blijkt dat de kandidaat Jood NIET Joods wordt, is deze beslissing vaak ontstaan met wederzijdse erkenning en instemming dat de bekering voor dat moment nog niet de juiste keuze is voor de kandidaat.
Er is nog een zeer belangrijk aspect dat moet worden begrepen door diegenen die bekeerd willen worden.
Het is belangrijk om te begrijpen dat er feitelijk meerdere vormen, gemeenschappen en stromingen in het Jodendom zijn (zoals Orthodox, Conservatief en Reform). Het onderwerp bekering, maar meer specifiek wat maakt een kandidaat een “geaccepteerde” bekeerling in het Joodse volk. Dit is continue onderwerp van verhitte discussies en tegengestelde meningen binnen het Jodendom. Als Rabbijn wijs ik je erop dat er in het Jodendom geen “universeel” geaccepteerde bekering bestaat die in elke en iedere Joodse omgeving en de hele wereld volledig en overal erkend wordt.
Dat neemt niet weg dat ik geloof dat de bekering een positieve verandering in je leven teweeg zal brengen en een groot positief gevolg heeft. Dit doordat een kandidaat de Joodse identiteit kan aannemen op het spirituele, het culturele en het sociale niveau.
Ik kan echter niet garanderen dat je door het voltooien van het bekeringsproces lid kan worden in elke Joodse gemeente of synagoge waar ter wereld dan ook.
Ik raad je aan om eerst informatie in te winnen over het erkennen van de bekering als je aansluiting zoekt bij een bepaalde gemeente als Jood na je bekering.

 

home

De rol van de partner


Veel personen die een bekering tot Jood overwegen, doen dit vaak vanwege hun partner of vanuit hun rol als ouder (vader/moeder.) In deze gevallen is de actieve betrokkenheid en ondersteuning van de partner van cruciaal belang voor een succesvol bekeringsproces. De keuze van een partner om Joods te worden zal een gevolg hebben voor de huwelijksrelatie. Een van de gevolgen is dat je een duidelijke keuze zal moeten maken met je partner om een vorm van een Joods huishouden te gaan voeren. Vaak leidt dit tot discussies die óók een als Jood geboren partner dwingt tot het nadenken over diens vaste overtuigingen en houdingen in het leven. Geduld, humor en bereidheid om open te staan voor verandering is een vereiste. Het belangrijkste is dat beide partners actief betrokken zijn bij dit veranderingsproces.

home

VereistenHoewel elke reis naar het Jodendom zeer persoonlijk is, bestaat er een aantal voorwaarden die ik hierna wil bespreken. Deze zijn er om ervoor te zorgen dat een kandidaat die het Jodendom kiest dit doet vanuit een gezonde en goed geïnformeerde wijze. De doelstelling is immers dat deze kandidaat zich uiteindelijk volledig aan het Joodse leven en het Joods volk kan toewijden na diens bekering.
Daarom moet de toekomstige Jood een bepaalde basiskennis bezitten over de algemene Joodse ideeën en ervaring opdoen met de praktische toepassing hiervan. De kandidaat moet ook deelgenomen hebben aan belangrijke Joodse gebeurtenissen waarbij de kandidaat zijn/haar houding, gevoelens en geloof ten opzichte van het Jodendom bij zichzelf heeft onderzocht en geëvalueerd.
Concreet betekent dit het volgende:

 1. Het verkrijgen van Joodse basisbegrippen en praktische toepassingen wordt in de cursus introductie tot het Jodendom aangeleerd. Concrete details over de inhoud van de cursus worden apart gegeven. Als de kandidaat deel uitmaakt van een bestaande of toekomstige huwelijkssituatie, dan moet ook de partner de cursus volgen. De cursus wordt afgerond met een examen waarbij de gelezen boeken gebruikt mogen worden. Dit examen is om aan te tonen dat de Joodse basisbegrippen begrepen zijn.
 2. Het is een vereiste om regelmatig deel te nemen aan georganiseerde Joodse evenementen zoals algemene bijeenkomsten, het volgen van religieuze diensten, het naleven van de Joodse levenscyclus en het vieren van de (hoge) feestdagen. Dit dient verschillende doeleinden. Voor de kandidaat Jood houdt het volgen van deze activiteiten in dat deze regelmatig blootgesteld wordt aan Joodse gebeurtenissen. Deze kunnen een invloed kunnen hebben op diens uiteindelijke beslissing om al dan niet Jood te worden. Deelname aan deze activiteiten leidt er ook toe dat er een Joodse achtergrond gevormd wordt en dat er ook Joodse herinneringen gevormd worden. Dit zal ertoe leiden dat een Joodse identiteit tot stand komt.
 3. De individuele levenshouding, gevoelens en de belevingen worden besproken in een aantal nader te regelen gesprekken met de Rabbijn. Tijdens deze gesprekken kunnen vragen gesteld worden over de inhoud van de cursus of overige boeken met Joodse teksten. Het is ook een kans om samen te praten over de ervaringen zoals die beleefd worden, met al zijn complexiteiten en vragen, over het proces tot de bekering. Ook hier dient de “partner” deel te nemen in de bespreking.
 4. De feitelijke details van de bekeringsceremonie worden op een later tijdstip besproken. Op dit moment wil ik een aantal vragen voorleggen die ik zal stellen tijdens de bekeringsrituelen. Als je Joods wilt worden, zal je deze vragen met een oprecht “Ja” moeten kunnen en willen beantwoorden. Ik stel voor dat je ze print en de komende maanden doorneemt. Deze vragen dienen als een barometer voor je oprechte bereidheid om te bekeren tot Jood.
  • Kies je uit vrije wil om het eeuwige verbond aan te gaan tussen God en het volk van Israël en word je Jood enkel en alleen uit eigen vrij wil en vrije keuze.
  • Accepteer je het Jodendom als dé enige religie en sluit je elke andere religie uit voor jezelf.
  • Zweer je trouw aan het Joodse volk en de Joodse religie onder alle omstandigheden.
  • Zal je jezelf aanzetten tot het naleven van de Thora en het verkrijgen van verder kennis over het Jodendom.
  • Als je gezegend wordt met kinderen, zal je die dan opvoeden als Joden.

Mijn betrokkenheid met personen die Joods willen worden is voor mij een zeer groot voorrecht. Het is een van de aspecten die mij de meeste bevrediging geeft van mijn functie als Rabbijn. Ik verheug mij erop om samen met jou op ontdekkingsreis gaan. Je kan mij altijd bereiken en contact met mij zoeken voor elke vraag die je hebt gedurende het gehele proces. Dat is tenslotte mijn functie.

home

De Tien beloftes


Het volgende leren wij Joden uit vrije wil.
Alle Joden kunnen deze beloften nakomen om het leven te zegenen.

 1. Jom Kippoer vieren -
  Niet eten (vasten) en het naar de synagoge gaan zijn symbolen voor belofte om de Hoge Feestdagen en de Hoge Heilige wegen na te volgen.
 2. Sabbat Kaarsen aansteken -
  Symboliseert onze belofte om Sabbat thuis en in synagoge te vieren.
 3. Mezuzah -
  Symboliseert onze belofte om een Joods thuis en huishouden te voeren.
 4. Tzedekah -
  De belofte om naar draagkracht van onszelf, onze tijd en ons geld te schenken.
 5. Aansluiting zoeken -
  De belofte om lid te worden van een synagoge en een actief lid hiervan te zijn.
 6. Spijswetten -
  Het begrijpen en accepteren van de Joodse spijswetten en het belang er van inzien van deze voor het Joods zijn. Het erkennen van het belang om deze spijswetten op enigerlei wijze te volgen en in ere te houden.
 7. Erediensten volgen -
  De afspraak met jezelf om regelmatig diensten in de synagoge te volgen.
 8. Continue studeren -
  Elk individu zal Joodse educatie volgen. Ieder op zijn eigen niveau en zijn eigen tempo.
 9. Liefde voor Israël -
  De belofte op te komen voor het Joodse volk en het land Israël als het historische Joodse thuisland en de Joodse Staat. Steun Joodse organisaties die opkomen voor Joden in Israël, Amerika, Nederland of elders in de wereld.
 10. Voed je kinderen op als Joden -
  De toewijding om je kinderen “toegewijd te onderwijzen” het v'ahavta gebed. Onze toewijding en overtuiging om onze kinderen in het Joodse geloof op te voeden.

home

Vragen ter overpeinzing

 1. Hoe definieert het Jodendom God? Wat is jouw visie op God?
 2. Wat zijn de belangrijkste functies van de synagoge? Wat bevindt zich in de synagoge (het heiligdom)?
 3. Wat zijn de verschillende onderdelen van de dienst? Wanneer en waar worden deze gehouden? Wat zijn volgens jou de belangrijkste onderdelen van het gebedenboek?
 4. Wat is de basis van het Joodse geloof en waarin verschilt dit van het christendom?
 5. Wat is de essentie van de sabbat? Wat zijn de belangrijkste ceremonieën en rituelen die gehouden worden op de sabbat?
 6. Hoe integreer je de sabbat in je eigen leefstijl?
 7. Hoe verklaar je het antisemitisme? Wat zijn enkele oorzaken van antisemitisme?
 8. Wat is de historische betekenis van Israël? Van Jeruzalem? Van de klaagmuur? Wat is je relatie met Israël?
 9. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van een Joods huishouden en thuis? Hoe ga je die elementen invoeren in je eigen huishouden?
 10. Zijn volgens jou de Joden een ras, een natie, een religieuze groep of een volk?
 11. Waarom is geschiedenis zo belangrijk voor Joden en Jodendom? Hoe heeft de geschiedenis het Joodse leven beïnvloed?
 12. Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen en acties die een goede Jood kenmerken?
 13. Beschrijf de belangrijke levenscyclus en feestdagen die gevierd worden in het Joodse leven. Zie je de mogelijkheid deze feestdagen in je eigen leven te integreren?
 14. Omschrijf de verschillende betekenissen van de Thora in het Jodendom.

Welke van de volgende woorden ken je?


1. Lulav & Etrog

13. Matzah

25. Haggadah

2. Shofar

14. Bar/Bat Mitzvah

26. Yizkor

3. Vasten op Jom Kippoer

15. Havdalah

27. Reform Jodendom

4. Tisha B'Av

16. Mezuzah

28. Mitzvah

5. Megillah

17. Talmoed

29. Jahrzeit

6. Sukkah

18. Simchah-Torah

30. Shehecheyanu

7. Shavuot

19. Kaddish

31. Kol Nidre

8. Seider

20. Ner Tamid

32. Challah

9. Brit Milah

21. Kiddoesh

33. Brachah

10. Halacha

22. Bevestiging

34. Chanoekah

11. Inquisitie

23. Diaspora

35. Rosh Ha Shannah

12. Shiva zitten

24. Holocaust

 

home


Persoonlijke bekeringservaringen

Erkan
Grootouders van vaders kant waren Roemeense Joden die in de jaren 1930 voor de Nazi’s naar Turkije gevlucht waren. Hij is 28 jaar oud en de zoon van een Joodse vader en Moslim moeder. In de jaren 1960 waren zijn ouders naar Duitsland geëmigreerd, waar zijn vader in het geheim zijn Joods zijn praktiseerde in de Duitse Moslim gemeenschap. Erkan koos het Jodendom als zijn religie terwijl zijn broer de Islam koos. Tot zijn vaders dood was Erkan zich niet bewust van de noodzaak tot bekering omdat hij zich altijd als Jood identificeerde. Toen zijn vader in een Islamitisch kerkhof begraven werd, omdat hij altijd in het geheim Joods geleefd had, realiseerde Erkan zich dat het noodzakelijk was om zijn toewijding aan het Jodendom officieel te maken.

Emma,
Leeftijd 55 en woont in het “Diepe Zuiden” van de Verenigde Staten. Zij verklaarde haar onvrede met het Christendom vanwege het dogma dat één enkele religie andere religies naar de hel vervloekt, omdat die niet in hetzelfde geloven als het Christendom. Het lezen van de Thora opende voor haar een wereld van “grootheid en eenheid van God” waardoor ze wegging van het Christendom en zeker koos voor het Jodendom.

Craig
Een vee-eigenaar in de “Outback” in Queensland, Australië. Hij is van Protestantse Anglicaanse achtergrond. Door intensief lezen en theologie studeren kwam hij tot de conclusie dat het onze eigen beleving en waarden zijn die de toekomst bepalen, niet de dogma’s die we moeten accepteren zonder vragen te stellen. Hij ontdekte dat het Jodendom hem kon bieden wat hij zocht. Met zijn bekering op zijn 27e zei hij: ”Ik heb mijn spirituele thuis gevonden”.
Brad,
Uit Texas, afkomstig uit een Zuidelijke Doopsgezinde, begon zijn Christelijke achtergrond te betwijfelen toen hij ongeveer 12 jaar oud was. Naderhand verliet hij elke vorm van georganiseerde religieuze activiteiten en voelde een spirituele leegte. Hij begon verschillende wereldreligies te bestuderen. Hierdoor ontwikkelde hij zijn eigen concept en filosofie inzake God. Hij begreep wat zijn relatie met God was. Uiteindelijk ontdekte hij dat het product van zijn zoektocht het Jodendom was. Brad omschrijft zijn proces tot bekering als “dolen door de woestijn voor vele jaren voordat hij kon bepalen dat zijn geloof overeenkwam met het Jodendom”. Hij onderging een formele bekering toen hij 51 jaar oud was.

home


Evenementen-Seminaria


Rabbi Cukierkorn's
Conversion to Judaism - International Seminars

2008/5768

New York City, NY
Los Angeles, CA
Miami Beach, FL - monthly
GERMANY

MEXICODit seminar is bedoeld voor studenten die de cursus Bekering tot het Jodendom afgerond hebben en in staat zijn om naar Miami te komen voor de bekeringsceremonie en de mikweh. Geïnteresseerden dienen een telefoongesprek te voeren met Rabbijn Cukierkorn tussen de (US Oostelijke kust) uren van 10.00 en 18.00 van maandag tot donderdag (305) 510 8111.

Bel mij zo spoedig mogelijk om verzekerd te zijn van een plaatsing. Elke kandidaat wordt toegelaten op persoonlijke gronden. Deelname is beperkt tot het aantal beschikbare plaatsen.


Om meer te leren en op de hoogte te blijven van onze activiteiten bij de Adat Achim Synagoge, gebruik het volgende formulier om je te abonneren op onze nieuwsbrief (in Engels).

Email Address: *
Subscribe to: Adat Achim Synagogue Newsletter
 
First Name: *
Last Name: *
Street 1:
Street 2:
City:
State:
Zip Code / Postal Code:
Country:

[*] Fields marked with an asterisk are required.

 

home

 

Over de RabbijnRabbijn Celso Cukierkorn is de Rabbijn van de Adat Achim Synagoge in Miami Beach, Florida. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als Rabbijn van de Joodse Gemeente. Hij is lid van het Rabbinale kabinet van de United Jewish Appeal. Zijn werk heeft hem naar China, Oost Europa, Zuid Amerika, Mexico, and Israël gebracht. Hij stamt af van een 700 jaar oude Rabbinale familie.

Hij zegt: “Het is een grote vreugde diegene in ons midden welkom te heten, die ons volk met toewijding aan wil vullen”.

Adat Achim Synagogue, Miami Beach, FL

Nieuws in Engels

 

Doneer


Rabbijn Cukierkorns nieuwe synagoge, Adat Achim, heeft een plek gevonden in het netwerk van de Joodse gemeenschap genaamd “Netwerk voor het Goede”. Dit netwerk wordt verzorgd door Groundspring. Je kan per creditcard een geldbedrag doneren per aan Adat Achim. Je kan zelfs een periodieke overboeking regelen. Als je dat wilt kan je een bewijs krijgen voor fiscale aftrekbaarheid (indien toegestaan in je land).

Om onze inspanningen te steunen, klik de volgende goed beveiligde webpagina aan. Je donatie zal ons helpen bij het realiseren van onze projecten.

DonateNow

home

www.convertingtojudaism.com